مردم گوشت را از مراکز معتبر مورد تاييد دامپزشکي تهيه کنند

خبرگزاري آريا- رئيس مرکز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، زمانيکه انسان با ترشحات و خون بدن حيوان آلوده تماس پيدا مي کند، بيماري به صورت مستقيم منتقل مي شود. اما در روش غير مستقيم، کنه اي که روي بدن حيوانات اهلي وجود دارد، از خون دام آلوده تغذيه مي کند و آلوده مي شود و چنانچه اين کنه، روي بدن انسان قرار گيرد، مي تواند آلودگي را منتقل کند.