فیروزآبادی: اقدامات شرکت مخابرات ایران در حوزه فیبر نوری پیش نیاز تحقق دولت الکترونیک استفیروز آبادی در بازدید از توانمندی های شرکت مخابرات ایران در بخش فیبر نوری گفت:  اقدامات شرکت مخابرات ایران در حوزه فیبر نوری، یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه زیرساخت ارتباطی، تحقق دولت الکترونیک و حرکت به شهر هوشمند است.

 

فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در بازدید از نمایشگاه توانمندی های شرکت مخابرات ایران در حوزه فیبر نوری و تجیهزات وابسته  با تشکر از اقدامات شرکت مخابرات ایران گفـت: توسعه زیرساخت های ارتباطی  وشکل گیری دولت الکترونیک، پیش نیاز حرکت به سمت شهر هوشمند و کاهش آلودگی و ترافیک است.

 

وی افزود: آینده توسعه فیبر نوری بسیار روشن است، البته باید مساله صرفه اقتصادی و سوددهی عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.

 

فیروزآبادی افزود: مرکز ملی فضای مجازی حداکثر تلاش خود را در مسیر کمک رساندن به شرکت مخابرات ایران برای توسعه زیرساخت بخش ثابت وسیار کشور ، انجام می دهد.

 

وی همچنین با بیان شیب تند تولید محتوا در فضای مجازی و گسترده شدن بازار، تحریک تقاضا را یکی از مهم ترین سرفصل های لازم برای توسعه فیبر نوری عنوان کرد.

 

فیروزآبادی همچنین از نمایشگاه دستاوردهای شرکت مخابرات ایران در بخش فیبر نوری، فیبر تا ساختمان، فیبر تا منزل، سرویس های ارزش افزوده و حمایت از کسب و کارهای نوپا بازدید کرد.